Suchandra Aich Bhowmick
2002 – 2004 (86.1%)

Shrabona Majumder
2003 – 2005 (83.8%)

Moumita Bhattacharya
2004 – 2006 (79.3%)

Sharmila Sur
2005 – 2007 (78.4%)

Tania Guha
2006 – 2008 (79.8%)

Kabitri Nag
2007 – 2009 (79%)

Sankhadip Das
2008 – 2010 (81%)

Debashree Dutta
2009 – 2011 (87.5%)

Fatema Khan
2010 – 2012) (89.6%)

Sudipta Ghosh
2011 – 2013 (80.9%)

   

Prajna Paramita Debnath
2012 – 2014 (82.8%)

Pubali Banerjee
2013 – 2015 (85.5%)

Poulomi  Saha
2014 – 2016 (88.9%)