About University Of Calcutta

Our Chancellors (1947 to till date)

1 Shri Jagdeep Dhankhar
2 Shri Keshari Nath Tripathi
3 Shri M. K. Narayanan
4 Shri Gopalkrishna Gandhi
5 Shri Viren J. Shah
6 Justice Shri Shyamal Kumar Sen
7 Dr. A. R. Kidwai
8 Shri K. V. Raghunatha Reddy
9 Professor Saiyid Nurul Hasan
10 Shri T. V. Rajeshwar
11 Professor Saiyid Nurul Hasan
12 Shri Uma Sankar Dikshit
13 Shri Anant Prasad Sharma
14 Shri Bhairab Datt Pande
15 Shri Tribhuvan Narayan Singh
16 Shri Anthony Lancelot Dias
17 Shri Shanti Swarup Dhawan
18 Shri Dharma Vira
19 Srimati Padmaja Naidu
20 Justice Shri Phanibhusan Chakrabarti
21 Dr. Harendracoomar Mookerjee
22 Dr. Kailasnath Katju
23 Shri Chakravarti Rajagopalacharia